Rachelle Coba and Nico Wayne Toussaint

Miami Shores, 9825 Park Drive, Miami Shores

Free outdoors 7-9 pm concert with Nico Wayne Toussaint